Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČO:072 33 469 se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75025. (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
VAE SPRINKLERS, s.r.o.
adresa: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
e-mail: vae.sprinklers@vaesprinklers.cz
telefon: +420 734 586 401
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné pro výkon jeho podnikatelské činnosti a aktivit s tím souvisejících, plnění zákonných a smluvních povinností, sledování oprávněných zájmů.

Zpracovávají se zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého anebo přechodného bydliště, fotografie, zvukově obrazový záznam, státní příslušnost, národnost, podpis, identifikační údaje o zaměstnavateli/společnosti, pracovní pozice anebo funkce, místo výkonu práce, místo podnikání a Identifikační číslo, pokud jste živnostník.
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, fax, adresa pro doručovaní písemností.
 • Transakční údaje: název banky, číslo účtu v bance.
 • Socio-demografické údaje: nepřímo věk, pohlaví.
 • Kamerový systém: kamerový záznam zachycující dotčenou osobu, který je schopný ji identifikovat, chování dotčené osoby, nepřímo v některých případech i zvláštní kategorie osobních údajů, navzdory tomu, že to není požadavkem ani úmyslem společnosti (např. zdravotní stav, rasový a etnický původ, náboženské anebo filozofické přesvědčení).

2. Může dojít k zpracování i dalších Vašich osobních údajů, například pokud jste uchazeč o zaměstnání, jedná se o údaje v rozsahu poskytnutého životopisu a motivačního dopisu. Také zpracováváme i další osobní údaje, pokud jste např. bývalý zaměstnanec Správce, které jsou, resp. byly vyžadovány lokální legislativou.
3. Správce se při každém zpracovávání osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů – přiměřenosti rozsahu údajů ve vztahu k účelu zpracovávání.
4. Seznam osobních údajů, které o Vás společnost zpracovává, si můžete kdykoliv vyžádat na výše uvedených kontaktních údajích.

III. Získání osobních údajů

1. Správce získává osobní údaje:

 • přímo od Vás při uzavření smlouvy a při plnění smlouvy anebo při získávání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (např. od rodinného příslušníka);
 • z řízení před orgány veřejné moci;
 • z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující účetní služby,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VII. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • společnost VAE CONTROLS Group, a.s.,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VIII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.