Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti VAE SPRINKLERS, s.r.o. (dále jen „VOP“) č. 2/2019 – provedení díla

 1. Výklad pojmů

1.1 Smlouvou se rozumí smlouva o dílo, jakož i rámcová smlouva o dílo uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem, tak i přijetí objednávky zaslané objednatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.

1.2 Odběratelem se rozumí společnost VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469, se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75025.

1.3 Dodavatelem se rozumí smluvní strana, která se ve smlouvě zavázala provést dílo pro odběratele, a která současně není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

1.4 Smluvními stranami se rozumí odběratel a dodavatel.

1.5 Dílem se rozumí instalace, montáž či další práce, jejichž přesná specifikace je uvedena ve smlouvě.

1.6 Vzhledem k tomu, že dílo je zpravidla součástí celkového díla, tak pojmem „konečný odběratel“ se rozumí taková osoba, pro kterou je celkové dílo konáno.

 1. Předmět VOP

2.1 Předmětem VOP je stanovení práv a povinností smluvních stran, jakož i dalších podmínek, které nejsou upraveny ve smlouvě.

 1. Obecná ustanovení

3.1 Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, ke které jsou připojeny, nebo v případě, že je na tyto VOP ve smlouvě odkázáno. Za připojení ke smlouvě se považuje též jejich připojení jakožto přílohy emailu, aniž by byly tyto VOP obsaženy ve stejném dokumentu jako smlouva.

3.2 Tyto VOP jsou taktéž nedílnou součástí všech smluv uzavřených ústní formou, pokud jsou oběma smluvním stranám známy. V případě, že je smlouva uzavřena v ústní formě či dokonce konkludentním způsobem, má smluvní strana právo obsah smlouvy písemně potvrdit. Učiní-li tak smluvní strana v přesvědčení, že jeho potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že kupující tyto odchylky neodmítne.

3.3. Uzavřením smlouvy mezi smluvní stranami přijímají obě smluvní strany tyto VOP a současně přijetím těchto VOP vylučují užití jiných Všeobecných obchodních podmínek, než které vydala společnost VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469.

 1. Předsmluvní jednání

4.1 Veškerá jednání, jež mají následně vést k uzavření smlouvy s výjimkou uvedenou v ust. čl. 5. VOP, jsou předsmluvními jednáními smluvních stran, a smluvní strany tedy neodpovídají za to, že nedojde k uzavření smlouvy.

4.2 Poskytnou-li si strany při jednání o smlouvě údaje a sdělení, má každá ze stran právo vést o nich záznamy, i když smlouva nebude uzavřena.

4.3 Získá-li některá ze smluvních stran při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

 1. Objednávka, přijetí objednávky, smlouva

5.1 Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka smluvní strany.

5.2 Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ se považuje pouze taková objednávka, která je takto smluvní stranou výslovně označena (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazná“, „konečná“, „vydaná“ či jiným způsobem obdobného významu. V případě, že bude objednávka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí objednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky objednávky, vždy za novou objednávku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky se považuje vždy za novou nabídku.

5.3 Každá objednávka na provedení díla musí obsahovat zejména:

– identifikaci odběratele (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ);

– identifikaci dodavatele (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ);

– číslo objednávky a odkaz na smlouvu, je-li objednávka součástí rámcové smlouvy o dílo;

– jméno a číslo zakázky

– datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za odběratele objednávku;

– přesná specifikace díla, rozsah prací

– místo provedení díla, jakožto i dobu jeho provádění včetně počátku zahájení prací a termínu        dokončení prací

– cenu díla (na základě jejího sdělení ze strany prodávajícího v rámci předsmluvního jednání)

5.4 Za řádné přijetí objednávky smluvní stranou ve smyslu ustanovení § 1740 OZ se považuje pouze takové přijetí objednávky, které je takto smluvní stranou výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazné“, „konečné“, či označením dokumentu „Objednávka přijatá“ či jiným způsobem obdobného významu. Přijetí objednávky smluvní stranou s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky smluvní strany, se vždy považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky smluvní strany se považuje vždy za nový návrh na uzavření smlouvy. V takovém případě je smluvní strana povinna přijmout takový nový návrh na uzavření smlouvy nejpozději do 5 dnů od doručení výše uvedeného přijetí objednávky. Za bezvýhradné přijetí výše uvedeného přijetí objednávky se považuje zejména slovní vyjádření: „Potvrzujeme/Potvrzuji přijetí.“.

5.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy řádné přijetí objednávky nabývá účinnosti.

5.6 V případě, že je smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.

 1. Dodací podmínky

6.1 Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla v den sjednaný ve smlouvě.

6.2 Nezahájí-li dodavatel provádění díla ani ve lhůtě do 14 dní ode dne sjednaného termínu zahájení provádění díla, smlouva o dílo zaniká.

6.3 Dodavatel se zavazuje dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.

6.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak a dodavatel je v prodlení s termínem dokončení díla, má odběratel právo od smlouvy odstoupit.

6.5 Odběratel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh provádění díla. Zjistí-li odběratel, že dodavatel neprovádí dílo nebo je v prodlení s průběžným provádění díla, má právo odstoupit od smlouvy. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel provádí dílo způsobem, který je v rozporu s technickými standardy či s dohodnutým způsobem provedení.

 1. Platební podmínky

7.1 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je odběratel povinen uhradit dodavateli za provedené dílo cenu uvedenou ve smlouvě na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem nejdříve v den převzetí díla se splatností 60 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, není-li smluvními stranami dohodnuta ve smlouvě jiná splatnost.

7.2 Dodavatelem vystavený daňový doklad bude mít náležitosti stanovené zákonem České republiky o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle ustanovení § 435 OZ a bude zaslán odběrateli emailem na adresu vae.sprinklers@vaecontrols.cz

7.3. Daňový doklad musí navíc obsahovat: číslo objednávky, název akce, soupis prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Nebude-li doklad vystaven správně je odběratel oprávněn doklad vrátit k doplnění, kdy doba splatnosti se stanovuje od data doručení opraveného dokladu dle 7.1 a 7.2

 1. Převzetí díla

8.1 Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je dodavatel povinen alespoň 5 pracovních dní předem vyzvat odběratele k předběžnému převzetí díla. Za předběžné převzetí díla se považuje převzetí ze strany odběratele od dodavatele před převzetím díla ze strany konečného odběratele.

8.2 Dodavatel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky, které má dílo v době předběžného převzetí ve lhůtě, kterou se dohodnou při předběžném převzetí odběratel s dodavatelem.

8.3 Za řádně dokončené dílo se považuje dílo bez vad a nedodělků, které převzal bez vad a nedodělků konečný odběratel. Dodavatel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky, které dílu vytkl konečný odběratel ve lhůtě, kterou určí konečný odběratel.

8.4 Konečný převzetím díla se rozumí převzetí díla odběratele od dodavatele po převzetí díla od konečného odběratele.

8.5 Neodstraní-li dodavatel vady a nedodělky ve lhůtě stanovené v čl. 8.2 nebo čl. 8.3, je odběratel oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného dodavatele a v takovém případě se cena díla snižuje o náklad, který musel odběratel vynaložit na dokončení díla bez vad a nedodělků, čímž není nikterak dotčen nárok odběratele na náhradu škody.

 1. Odpovědnost za vady

9.1 Dodavatel odpovídá za vady díla v souladu s ust. § 2099 a násl. OZ ve spojení s ustanovením § 2615 a násl. OZ. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při přechodu nebezpečí škody na odběratele, byť se projeví až později. Právo odběratele založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

9.2 Oznámí-li odběratel dodavateli vadu díla, je dodavatel povinen nejpozději do 48 hodin zahájit práce na odstranění vady díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.3. Oznámí-li odběratel dodavateli, že vada díla spočívá v kritické vadě ohrožující funkčnost díla, je dodavatel povinen zahájit práce na odstranění vady díla nejpozději do 24 hodin od okamžiku oznámení.

9.4 Odběratel je povinen oznámit vady díla písemně a včas. V případě vad skrytých je odběratel povinen tyto vady oznámit dodavateli nejpozději do 5 dnů od jejich zjištění, resp. od okamžiku, kdy je odběratel mohl při dostatečné péči zjistit. Oznámení odběratele musí obsahovat odkaz na příslušnou smlouvu, na jejímž základě bylo dílo dodáno. Oznámení musí dále obsahovat podrobný popis vad, jakož i fotografické zachycení vad, jsou-li vady viditelné, případně zachycení vad jiným způsobem, je-li takový způsob možný.

9.5 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad díla či jinému způsobu řešení uplatněných vad.

9.6. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody způsobené vadou díla, zejména je dodavatel povinen uhradit odběrateli náklady spojené s odstraněním vady díla, případné smluvní sankce za nefunkčnost díla, které musel odběratel uhradit svým dalším smluvní partnerům, případně i další škody, které vzniknou vadou díla.

9.8. Odpovědnost dodavatele za vady zaniká uplynutím doby dvou let ode dne převzetí díla odběratelem dle čl. 8 těchto VOP.

 1. Záruka za jakost

10.1 Dodavatel poskytuje odběrateli na dílo záruku za jakost v délce dvou let ode dne převzetí díla podle čl. 8 těchto VOP odběratelem, pokud není ve smlouvě výslovně ujednáno jinak.

10.2 Záruční doba běží od převzetí díla podle čl. 8 těchto VOP odběratelem, to platí i v případě, že dílo má uvést do provozu jiná osoba než odběratel.

10.3 Vady díla, na které se vztahuje záruka za jakost, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele. Reklamaci díla je odběratel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od zjištění vad, resp. od okamžiku, kdy je odběratel mohl při dostatečné péči zjistit. Reklamace odběratele musí obsahovat odkaz na příslušnou smlouvu, na jejímž základě bylo dílo provedeno. Reklamace musí dále obsahovat podrobný popis vad, jakož i fotografické zachycení vad, jsou-li vady viditelné, případně zachycení vad jiným způsobem, je-li takový způsob možný.

10.4 Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady nejpozději do 48 hodin od uplatnění reklamace.

10.5 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou ke zhodnocení reklamovaných vad a následnému odstranění vad či jinému způsobu řešení uplatněných vad.

 1. Sankční ujednání

11.1 V případě prodlení odběratele s úhradou ceny díla je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

11.2 Dodavatel se zavazuje uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se zahájením provádění díla dle sjednaného termínu zahájení provádění díla ode dne prodlení do dne zániku smlouvy.

11.3. Povinnost k úhradě smluvních pokut dle smlouvy se žádným způsobem nedotýká povinnosti dodavatele nahradit odběrateli škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP anebo právních předpisů.

11.3 Dodavatel se zavazuje uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý dne prodlení v případě porušení povinnosti dle čl. 9.2, 9.3, 10.4 těchto VOP.

11.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odběratel je oprávněn provést zápočet smluvních pokut, nároků na náhradu škody či jakýchkoli dalších plateb na cenu sjednaného díla.

 1. Vzájemná součinnost a komunikace

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

12.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

12.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

12.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.

12.5 Veškerá korespondence, jež má být dle smlouvy nebo v její souvislosti učiněna,  bude učiněna na korespondenční adresy uvedené v označení účastníků smlouvy,  a to buď osobním doručením, kurýrní službou, zásilkou, doporučenou listovní  zásilkou nebo e-mailem či faxem s tím, že originál daného dokladu/dokumentu (včetně podpisu osoby oprávněné v dané věci jednat za smluvní stranu) bude  následně neprodleně doručen některou z předchozích forem doručení, požádá-li  o to smluvní strana, jíž je doručováno. Odepře-li adresát převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření, byl-li adresát vyrozuměn o uložení zásilky, považuje se zásilka za doručenou třetím dnem po jejím uložení. Faxová zpráva se považuje za doručenou okamžikem vystavení potvrzení přístroje odesílatele o řádném odeslání zprávy, e-mailová zpráva potvrzením adresáta o jejím přijetí. Smluvní strany přijetím těchto VOP ujednávají ve smyslu ustanovení § 562 OZ, že písemná forma je zachována i tehdy, pokud je právní jednání učiněno elektronickými prostředky (emailem).

12.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny korespondenční adresy či jiných kontaktních údajů, budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

 1. Rozhodčí doložka

13.1 Veškeré majetkové spory vzniklé z smlouvy a/nebo v souvislosti s ní se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, před jediným rozhodcem, Mgr. MICHAL WIEDERMANN, advokát, ČAK: 12662, se sídlem Bauerova 491/10, 60300 Brno. Zemře-li Mgr. MICHAL WIEDERMANN vzdáli-se své funkce, bude-li vyloučen, nebo nepřijme-li funkci rozhodce, dohodly se smluvní strany, že rozhodčí řízení bude v takovém případě vedeno před jediným rozhodcem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., advokátem, ČAK: 8780, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:

 1. a) poplatek za rozhodčí řízení ve výši tři (3) % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč, maximálně však 50.000,- Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit; K takto stanovenému poplatku je rozhodce oprávněn připočíst DPH v zákonné výši, je-li rozhodce plátce DPH.
 2. b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.  Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

 1. Závěrečná ujednání

14.1 Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.

14.2 Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito VOP a ani smlouvou se řídí OZ v platném znění.

14.3 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 27.8.2019

Všeobecné obchodní podmínky společnosti VAE SPRINKLERS, s.r.o. (dále jen „VOP“) č. 1/2019 – nákup/prodej zboží

 1. Výklad pojmů

1.1 Smlouvou se rozumí rámcová kupní smlouva, dílčí kupní smlouva uzavřená na základě rámcové kupní smlouvy, jakož i kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.

1.2 Prodávajícím se rozumí společnost VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469, se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zaps. v  OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75025, pokud je předmětem kupní smlouvy prodej zboží, které prodává prodávající kupujícímu.

1.3 Kupujícím se rozumí smluvní strana, která se ve smlouvě zavázala koupit od prodávajícího zboží a zaplatit za něj kupní cenu, a která současně není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

1.4. Kupujícím se rozumí společnost VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469, se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75025, pokud je předmětem kupní smlouvy prodej zboží, které nabývá do svého vlastnictví  společnost  VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469, od prodávajícího.

1.5. Prodávajícím se rozumí smluvní strana, která se ve smlouvě zavázala prodat společnosti VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469, zboží, a která současně není spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

1.4 Smluvními stranami se rozumí prodávající a kupující.

1.5 Zbožím se rozumí zboží, jehož specifikace je uvedena ve smlouvě.

 1. Předmět VOP

2.1 Předmětem VOP je stanovení práv a povinností smluvních stran, jakož i dalších podmínek, které nejsou upraveny ve smlouvě.

 1. Obecná ustanovení

3.1 Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, ke které jsou připojeny, nebo v případě, že je na tyto VOP ve smlouvě odkázáno. Za připojení ke smlouvě se považuje též jejich připojení jakožto přílohy emailu, aniž by byly tyto VOP obsaženy ve stejném dokumentu jako smlouva.

3.2 Tyto VOP jsou taktéž nedílnou součástí všech smluv uzavřených ústní formou, pokud jsou oběma smluvním stranám známy. V případě, že je smlouva uzavřena v ústní formě či dokonce konkludentním způsobem, má smluvní strana právo obsah smlouvy písemně potvrdit. Učiní-li tak smluvní strana v přesvědčení, že jeho potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že kupující tyto odchylky neodmítne.

3.3. Uzavřením smlouvy mezi smluvní stranami přijímají obě smluvní strany tyto VOP a současně přijetím těchto VOP vylučují užití jiných Všeobecných obchodních podmínek, než které vydala společnost VAE SPRINKLERS, s.r.o., IČ 07233469.

 1. Předsmluvní jednání

4.1 Veškerá jednání, jež mají následně vést k uzavření smlouvy s výjimkou uvedenou v ust. čl. 5. VOP, jsou předsmluvními jednáními smluvních stran, a smluvní strany tedy neodpovídají za to, že nedojde k uzavření smlouvy.

4.2 Poskytnou-li si strany při jednání o smlouvě údaje a sdělení, má každá ze stran právo vést o nich záznamy, i když smlouva nebude uzavřena.

4.3 Získá-li některá ze smluvních stran při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

 1. Objednávka, přijetí objednávky, smlouva

5.1 Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka smluvní strany. Nabídka se považuje za návrh na uzavření smlouvy pouze v tom případě, pokud není označena vyjádřením „tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy“.

5.2 Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ se považuje pouze taková objednávka, která není výslovně označena (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „indikativní nebo nezávazná“. V případě, že bude objednávka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí objednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky objednávky, vždy za novou objednávku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky se považuje vždy za novou nabídku.

5.3 Každá objednávka na koupi/prodej zboží musí obsahovat zejména:

– identifikaci kupujícího (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ);

– identifikaci prodávajícího (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ);

– číslo objednávky, jméno zakázky a odkaz na smlouvu popř. objednávku, je-li objednávka návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy na základě rámcové kupní smlouvy;

– datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za kupujícího objednávku;

– množství objednávaného zboží a jeho přesná specifikace (zejm. označení zboží, jakost, rozměr, provedení, výrobní norma, účel použití);

– místo dodání zboží, pokud jím nebude sídlo prodávajícího, a druh dopravy, pokud nejsou tyto údaje obsaženy v dřívějších smluvních ujednáních prodávajícího a kupujícího, na jejichž základě je objednávka činěna; pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, platí INCOTERMS 2010 DAP

– cenu objednaného zboží (na základě jejího sdělení ze strany prodávajícího v rámci předsmluvního jednání)

5.4 Za řádné přijetí objednávky smluvní stranou ve smyslu ustanovení § 1740 OZ se považuje pouze takové přijetí objednávky, které je takto smluvní stranou výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či

v jejím obsahu) jako „závazné“, „konečné“, či označením dokumentu „Objednávka přijatá“ či jiným způsobem obdobného významu. Přijetí objednávky smluvní stranou s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky smluvní strany, se vždy považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky smluvní strany se považuje vždy za nový návrh na uzavření  smlouvy. V takovém případě je smluvní strana povinna přijmout takový nový návrh  na uzavření smlouvy nejpozději do 5 dnů od doručení výše uvedeného přijetí  objednávky. Za bezvýhradné přijetí výše uvedeného přijetí objednávky se považuje zejména slovní vyjádření: „Potvrzujeme/Potvrzuji přijetí.“.

5.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy řádné přijetí objednávky nabývá účinnosti.

5.6 V případě, že je smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.

 1. Dodací podmínky

6.1 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu se smlouvou a ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Je-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění, mají smluvní strany za nesporné, že se nejedná o fixní závazek ve smyslu ust. § 1980 OZ, pokud tak není ve smlouvě výslovně uvedeno aspoň odkazem na ust. § 1980 OZ.

6.2 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k převzetí zboží v místě dodání, zejména potvrdit převzetí zboží podpisem určené osoby v objednávce/smlouvě na dodacím listu vystaveného prodávajícím nebo dopravcem. Prodávající je povinen s dostatečným předstihem informovat určenou osobu v objednávce/smlouvě kupujícího k převzetí zboží o přesném

čase dodání. Nebude-li zboží převzato osobou určenou v objednávce/smlouvě kupujícím k převzetí zboží, nepovažuje se zboží za předané a prodávající se tímto ocitá v prodlení s dodáním zboží a zavazuje se uhradit kupujícímu veškeré vzniklé škody.

6.3 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží delšího 1 týdne je prodávající dále oprávněn v souladu s ust. § 2126 OZ po předchozím písemném upozornění kupujícího a marném uplynutí dodatečné lhůty k převzetí zboží v délce 14 dnů od doručení písemného upozornění, zboží vhodným způsobem prodat.

6.4 Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat kupujícímu zboží v jednotkách ks (kusy) a současně, je-li ve smlouvě či souvisejících dokladech a listinách (dodací list, faktura apod.) uváděná též hodnota v kg (kilech), mají smluvní strany za nesporné, že hodnota v kg je pouze orientační a slouží k informovanosti smluvních stran pro účely manipulace se zbožím.

6.5 Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat kupujícímu zboží v jednotkách m (metry) a současně, je-li ve smlouvě či souvisejících dokladech a listinách (dodací list, faktura apod.) uváděná též hodnota v kg, (kilech), mají smluvní strany za nesporné, že hodnota v kg je pouze orientační a slouží k informovanosti smluvních stran pro účely manipulace se zbožím.

6.6 Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat kupujícímu zboží v jednotkách kg (kilech), je prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží v množství odchylném od množství uvedeného ve smlouvě o maximálně +/- 10 %.

 1. Platební podmínky

7.1 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je kupující povinen uhradit prodávajícímu za dodané zboží cenu uvedenou ve smlouvě na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím nejdříve v den dodání zboží kupujícímu se splatností 60 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, není-li smluvními stranami dohodnuta ve smlouvě jiná splatnost.

7.2 Prodávajícím vystavený daňový doklad bude mít náležitosti stanovené zákonem České republiky o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle ustanovení § 435 OZ. a bude zaslán odběrateli emailem na adresu vae.sprinklers@vaecontrols.cz

Daňový doklad musí navíc obsahovat – číslo objednávky, název akce, dodací.

Nebude-li doklad vystaven správně je odběratel oprávněn doklad vrátit k doplnění, kdy doba splatnosti se stanovuje od data doručení opraveného dokladu dle 7.1 a 7.2

 1. Přechod vlastnictví

8.1 Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží osobou určenou v objednávce/smlouvě kupujícímu.

 1. Odpovědnost za vady

9.1 Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s ust. § 2099 a násl. OZ. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.2 Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání zboží.

9.3 Je-li vadným plněním porušena smlouva podstatným způsobem, a není-li možné odstranit vadu zboží dodáním nového zboží nebo chybějící části, opravou zboží či přiměřenou slevou z kupní ceny, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a umožní mu tak odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li však kupující prodávajícímu vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9.4 Kupující je povinen oznámit vady zboží písemně a včas. V případě zjevných vad je kupující povinen oznámit tyto vady prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od dodání zboží kupujícímu. V případě vad skrytých je kupující povinen tyto vady oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, resp. od okamžiku, kdy je kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Písemné oznámení kupujícího musí obsahovat odkaz na příslušnou smlouvu, na jejímž základě bylo zboží kupujícímu dodáno, dále číslo faktury, jíž byla kupní cena za dodané zboží vyúčtována a číslo dodacího listu osvědčujícího okamžik dodání zboží kupujícímu. Písemné oznámení musí dále obsahovat podrobný popis vad, jakož i fotografické zachycení vad, jsou-li vady viditelné, případně zachycení vad jiným způsobem, je-li takový způsob možný.

9.5 Prodávající je povinen do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení vad kupujícím oznámit kupujícímu, zda svou odpovědnost za vady uznává a jaký způsob řešení vybral jako nejvhodnější, či zda svou odpovědnost za vady neuznává a z jakých důvodů.

9.6 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou ke zhodnocení uplatněných vad a následnému odstranění vad či jinému způsobu řešení uplatněných vad.

9.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škody způsobené vadou zboží, zejména je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s odstraněním vady zboží, případné smluvní sankce za nefunkčnost zboží, které musel kupující uhradit svým dalším smluvní partnerům, případně i další škody, které vzniknou vadou zboží.

9.8. Odpovědnost prodávajícího za vady zaniká uplynutím doby dvou let ode dne přechodu vlastnictví podle čl. 8 těchto VOP na kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 1. Záruka za jakost

10.1 Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce dvou let ode dne přechodu vlastnictví podle čl. 8 těchto VOP na kupujícího, pokud není ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. V jiných případech se prodávající k záruce za jakost nezavazuje. Veškerá níže uvedená ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případech, kdy je záruka za jakost sjednána výše uvedeným způsobem.

10.2 Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, to platí i v případě, že zboží má uvést do provozu jiná osoba než kupující.

10.3 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

10.4 Vady zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího. Reklamaci zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění vad, resp. od okamžiku, kdy je kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

Písemná reklamace kupujícího musí obsahovat odkaz na příslušnou smlouvu objednávku, na jejímž základě bylo zboží kupujícímu dodáno, dále číslo faktury, jíž byla kupní cena za dodané zboží vyúčtována a číslo dodacího listu osvědčujícího okamžik dodání zboží kupujícímu. Písemná reklamace musí dále obsahovat podrobný popis vad, jakož i fotografické zachycení vad, jsou-li vady viditelné, případně zachycení vad jiným způsobem, je-li takový způsob možný.

10.5 Prodávající je povinen do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace kupujícím oznámit kupujícímu, zda svou odpovědnost vyplývající ze záruky za jakost uznává a jaký způsob řešení vybral jako nejvhodnější, či zda svou odpovědnost vyplývající ze záruky za jakost neuznává a z jakých důvodů.

10.6 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou ke zhodnocení reklamovaných vad a následnému odstranění vad či jinému způsobu řešení uplatněných vad.

 1. Sankční ujednání

11.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

11.2 Povinnost k úhradě smluvních pokut dle smlouvy se žádným způsobem nedotýká povinnosti kupujícího nahradit prodávajícímu škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP anebo právních předpisů.

11.3 V případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží, je kupující oprávněn písemně vyzvat prodávajícího ke splnění povinnosti a poskytnout mu dodatečnou lhůtu ke splnění jeho povinnosti. Po marném uplynutí dodatečné lhůty k plnění a současně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě náleží kupujícímu smluvní pokuta za prodlení prodávajícího ve výši 10 % hodnoty zboží, ohledně kterého je prodávající v prodlení, tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škodu.

 1. Vzájemná součinnost a komunikace

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků.

12.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

12.3 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

12.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.

12.5 Veškerá korespondence, jež má být dle smlouvy nebo v její souvislosti učiněna,  bude učiněna na korespondenční adresy uvedené v označení účastníků smlouvy,  a to buď osobním doručením, kurýrní

službou, zásilkou, doporučenou listovní zásilkou nebo e-mailem či faxem s tím, že originál daného dokladu/dokumentu (včetně podpisu osoby oprávněné v dané věci jednat za smluvní stranu) bude následně neprodleně doručen některou z předchozích forem doručení, požádá-li o to smluvní strana, jíž je doručováno. Odepře-li adresát převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření, byl-li adresát vyrozuměn o uložení zásilky, považuje se zásilka za doručenou třetím dnem po jejím uložení. Faxová zpráva se považuje za doručenou okamžikem vystavení potvrzení přístroje odesílatele o řádném odeslání zprávy, e-mailová zpráva potvrzením adresáta o jejím přijetí. Smluvní strany přijetím těchto VOP ujednávají ve smyslu ustanovení § 562 OZ, že písemná forma je zachována i tehdy, pokud je právní jednání učiněno elektronickými prostředky (emailem).

12.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny korespondenční adresy či jiných kontaktních údajů, budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

 1. Závěrečná ujednání

13.1 Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.

13.2 Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito VOP a ani smlouvou se řídí OZ v platném znění.

13.3 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 27.8.2019